33358

33358


   

لیست تجهیزات آزمایشگاهی گروه خاک شناسی به تعداد 8 باب

نام دستگاه

تعداد

نام آزمایشگاه

شیکر انکوباتور

1

آز- بیولوژی خاک

ترازو 2 رقم اعشار

1

آز- بیولوژی خاک

سانتریفوژ

1

آز- بیولوژی خاک

اتوکلاو

2

آز- بیولوژی خاک

انکوباتور

2

آز- بیولوژی خاک

بینوکولر

1

آز- بیولوژی خاک

pH  متر

1

آز - حاصلخیزی خاک

EC سنج

1

آز - حاصلخیزی خاک

شیکر

1

آز - حاصلخیزی خاک

فلم فتومتر

1

آز - حاصلخیزی خاک

آون خاک

1

آز - حاصلخیزی خاک

دستگاه تقطیر سنتی

1

آز - حاصلخیزی خاک

آون گیاه

1

آز - حاصلخیزی خاک

کوره

1

آز - حاصلخیزی خاک

بن ماری (حمام بخار )

1

آز - حاصلخیزی خاک

آون   105 درجه

1

آز - خاکهای شور و سدیمی

پرشر پلیت

1

آز - خاکهای شور و سدیمی

دستگاه برش

2

آز - مقاطع نازک

سیستم آب مقطر گیری دی آیو نایز

1

آز - مقاطع نازک

میکروسکوپ پولاریزان مجهز به دوربین

1

آز - میکروسکوپ پولاریزان

پلاتر

1

آز - میکروسکوپ پولاریزان

کامپیوتر

5

آز - ارزیابی خاک و GIS

آون

1

آز - شیمی خاک

کجلدال

1

آز - شیمی خاک

اجاق هضم

1

آز - شیمی خاک

فلم متومتر

1

آز - شیمی خاک

ترازو دو کفه ای

1

آز - شیمی خاک

هم زن برقی

2

آز - شیمی خاک

بن ماری

1

آز - شیمی خاک

اتمیک

1

آز - جذب اتمیک

کروماتوگرافی GC

1

آز - جذب اتمیک

کجلدالFOSS 2300

1

آز - کیفیت آب و خاک

کوره        Muffle Furnac

1

آز - کیفیت آب و خاک

هات پلیت

1

آز - کیفیت آب و خاک

TOC اندازه گیری کربن خاک

1

آز - کیفیت آب و خاک

اسپکتروفتومتر

1

آز - کیفیت آب و خاک

ترازو    (2 رقم اعشار )

1

آز - کیفیت آب و خاک

الک تر (Wet sieving )

1

آز - فیزیک خاک

نفوذ سنج صفحه ای

1

آز - فیزیک خاک

TDR

1

آز - فیزیک خاک

هم زنTEST LAB

1

آز - فیزیک خاک