23242

23242


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی

  
 
1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:     ایمان هادی زاده 

محل و تاریخ تولد:        اهواز ، 1353 

ملیت:  ایرانی 

زبان:    فارسی         

تلفن:   -        

فاکس: 3360079-0611       

پست الکترونیک:    ihadizadeh@gemil.com         

موقعیت کنونی:          مربی گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

    2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی –گیاهپزشکی - دانشگاه شیراز – 1377   

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1381

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

 3. عضویت در مجامع علمی

عضو دائم انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

  4.  سوابق آموزشی:

1        بیماری های گیاهی                   

2        نماتد شناسی گیاهی            

3        بیماری های مهم درختان میوه                 

  5.سوابق پژوهشی :

5.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام 1

  5.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی 5

  3، 5. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی -  پژوهشی  4