23169

23169


    

رزومه دکتر بهزاد حبیب پور

اطلاعات  شخصی و سوابق علمی (اخذ درجه دکتری در سال 1385 تا سال 1393)

سال استخدام در دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان عضو هیات علمی: 1373        

نام و نام خانوادگی: بهزاد حبیب پور

مرتبه علمی:  دانشیار - دکترای حشره شناسی

تاریخ  تولد: 1347

محل تولد: اهواز

وضعیت تأهل: متأهل

آدرس:

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

تلفن همراه: 09163073947

دورنگار: 33330079-061

پیام نگار (پست الکترونیک): habibpour_b@scu.ac.ir                          

                                    behhab@yahoo.com  

 

Behzad Habibpour (Ph.D.)

Associate Professor of Entomology

 

Department of Plant Protection,

College of Agriculture,

Shahid-Chamran University of Ahvaz,

 Iran

 

Tel:061-33738325

Fax:061-33330079

Cell phone (Mobile):09163073947

E-mail: behhab47@gmail.com, habibpour_b@scu.ac.ir

عناوین پایان نامه های ارشد و دکترا:

حبیب پور، ب. 1373. بررسی فون، زیست شناسی و اهمیت اقتصادی موریانه‏های خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی. 120 صفحه.

حبیب پور، ب. 1385. ارزیابی کارایی طعمه های سمی در کنترل موریانه های زیرزمینی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی منطقه اهواز. پایان نامه دکترا، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 150 صفحه.

 

دروس تدریس شده در دانشگاه شهید چمران و دانشگاه علوم پزشکی (جندی شاپور) اهواز:

سم شناسی - نظری(لیسانس و فوق لیسانس)

سم شناسی – عملی(لیسانس و فوق لیسانس)

مرفولوژی حشرات نظری و عملی (فوق لیسانس)

آفات مهم درختان میوه (لیسانس)

آفات مهم گیاهان زراعی (لیسانس)

کنه شناسی -  نظری(لیسانس)

کنه شناسی -  عملی(لیسانس)

آفت شناسی -  عملی(لیسانس)

آفت شناسی – نظری(لیسانس)

عملیات کشاورزی(لیسانس)

بندپایان زیان آور انسان و دام- نظری(لیسانس)

بندپایان زیان آور انسان و دام- عملی(لیسانس)

حشره شناسی پزشکی (لیسانس)

 

شرکت و سخنرا نی در کنفرانس های علمی بین المللی :

ایتالیا- پرتقال- نروژ- ترکیه- فرانسه و.........

 

جوایز: برنده جایزه از سوی موسسه بین المللی حفاظت چوب (در کشور نروژ) در سال 2006 به عنوان محقق برجسته به پاس تحقیقات بر روی تهیه و استفاده از ترکیبات شیمیایی سازگار با محیط زیست در مبارزه با موریانه وآفات چوبخوار

 عضو کمیته برگزار کننده کنفرانس بین المللی رویکردهای پایدار برای مدیریت کنترل آفات و ناقلین در پاکستان 21 و 22 فوریه سال 2011 – دانشگاه لاهور پاکستان

عضو کمیته علمی و داور مقالات و یکی از اعضای پانل تولید و توسعه گیاهان دارویی اولین همایش دانشجویی کاربرد گیاهان دارویی در ایران 12الی 13 اسفند 1388 – دانشکده دامپزشکی دانشکده شهید چمران اهواز

اور مجلات علمی:

داور ی مقالات مجله علمی پژوهشی کشاورزی ( گیاهپزشکی ) اهواز

داور ی مقالات  مجله علمی پژوهشی  آفات و بیماریهای  گیاهی  وزارت کشاورزی –تهران

داور ی مقالات مجله علمی پژوهشی  دانش گیاهپزشکی ایران – دانشگاه تهران

داوری مقالات  Pakistan Journal of Zoology

 داوری مقالات دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات (IPMC ) 23 و 24 شهریور 1390 کرمان

داوری مقالات همایش ملی پیش آگاهی کشور

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی تا سال 1393

 

اختلاط، م. 1388. بررسی رفتار غذایابی و تخمین جمعیت جستجوگر موریانه Microcerotermes diversus (Silvestri) (Isoptera:Termitidae) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، 120 صفحه.

فتح‏اللهی، ز. 1389. بررسی اثرات و مقایسه کارایی دو سم اسید بوریک و تیامتوکسام بر روی بیولژی و رفتار موریانه Microcerotermes diversus (Silvestri) (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، 144 صفحه.

خدادادیان، ر. 1389. ارزیابی اثرات سمومBora-care  وCypermethrin به عنوان حفاظت کننده های چوب علیه موریانه Microcerotermes diversus (Silvestri) (Isoptera: Termitidae) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی.

اکبریان فیروز آبادی، ا. 1389. بررسی تنوع درون گونه ای جمعیت های مختلف موریانه Microcerotermesdiversus(Isoptera:Termitidae) ‎ ‏ در خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی.

صا لحی بابرصاد، ر. 1389. ارزیابی تکنیک های مختلف در کاربرد سم ایمیداکلوپرید بر روی فعالیت تغذیه ای و مرگ و میر موریانه Microcerotermes diversus (Silvestri) (Isoptera:Termitidae)  در شرایط آزمایشگاهی. . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی.

شفیعی علویجه، ا. 1390. بررسی اثرات اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae) روی موریانه زیرزمینی Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، 120 صفحه.

چراغی، ا. 1390. بررسی کارآیی قارچ بیمارگر  Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin  در کنترل موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی.

 

جلالی،م. 1393. جداسازی و شناسایی باکتری های همزیست در دستگاه گوارش موریانه Anacanthotermes vagans و بررسی اثرات دو ترکیب پاد آفت زیستی روی موریانه . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده کشاورزی – 125 صفحه .

جهانگیری سی سخت ، ن. 1393. بررسی فون و تنوع زیستی بال ریشکداران در باغات یاسوج و سی سخت . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ؛ 156 صفحه.

افشار، م . 1393.  ارزیابی مواد ساختمانی سلولزی و  غیر سلولزی در برابر موریانه ی زیر زمینی Microcerotermes diversus پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده کشاورزی – 136 صفحه

شعبانی، م . 1393. اثرات افزایشی غلظت های زیر کشنده ی ایمیداکلوپرید و قارچ بیماریزایی حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه ی  diversus Microcerotermes .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ؛ 125 صفحه.

دست برجن ، م . 1393.  تهیه و ارزیابی فرمولاسیون های مختلف قارچ   anisopliae Metarhizium جهت کنترل موریانه ی  diversus Microcerotermes .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ؛ 132 صفحه.

ابوالفارسی ، ر. 1393.  تولید نانوکپسول های پایه اتیل سلولزی حاوی ایمیداکلوپراید و بررسی اثر آن بر موریانه ی  diversus Microcerotermes .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ؛  80  صفحه.

 

شاهینی، آ. 1393. تاثیر ترکیبات اکدیستروییدی و آنالوگ هورمون جوانی در کنترل موریانه

Reticulitermes sp. (Isoptera:Rhinotermitidae) .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی ؛  127  صفحه.

استاد مشاور

بن راضی غابشی، س. 1386. اثر غلظت های زیر کشنده سموم دیازینون و آدمیرال روی کفشدوزک کریپت شکارگر شپشک آرد آلود جنوب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی.

قائدی، ح. 1386. بررسی ترجیح میزبانی آفات انباری خرما (با منشاء نخلستان) روی ارقام مهم تجاری خوزستان در اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی.

 

مشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاه های پژوهشی و فناوری

 کارگاه آموزشی (کار آفرینی) "اصول کنترل موریانه" (مدرس)

کارگاه آموزشی موریانه زدایی (مدرس) در شرکت نفت

همکاری در آموزش کارشناسان فضای سبز شهرداری اهواز

 

تدوین و تالیف کتاب جنین شناسی ومرفولوژی خارجی حشرات چاپ شده در سال 1393 توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

 

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری پایان یافته

 

ردیف

عنوان فعالیت

*موافقت مؤسسه با

انجام فعالیت

(شماره و تاریخ)

اسامی همکاران

11

ارزیابی های آزمایشگاهی و صحرایی قارچ های بیماریزای حشرات به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست در مدیریت مبارزه با موریانه

820/پ ژ/88

13/7/88

شماره ابلاغ شروع به کار طرح پژوهشی

بهزاد حبیب پور

2 2

بررسی اثرات سم  N’N-napthaloylhydroxyamine (NHA) بر روی بیولوژی موریانهMicrocerotermes diversus در شرایط آزمایشگاهی

28/10/88

71474/12/3/88

شماره قرارداد انجام طرح پژوهشی

بهزاد حبیب پور

    

 

سایر فعالیتها

نماینده  دانشگاه شهید چمران و رییس کمیسیون کشوری تدوین استاندارد های ملی (بخش سموم)

در سازمان ملی استاندارد ایران از سال 1390 تا کنون و انتخاب شده به عنوان تدوینگربرتر و نمونه از سوی

اداره ی استاندارد استان خوزستان

 نامه ی تاییدیه به شماره 95189 به تاریخ 29/11/1391

 

عضو شورای فضای سبز دانشگاه شهید چمران اهواز با حکم معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

مقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/ پایان نامه

حبیب پور، ب، مصدق، م س و محرمی پور، س. 1385. ارزیابی آزمایشگاهی مواد شیمیایی افزودنی به عنوان محرک های تغذیه ای برای موریانه Microcerotermes diversus . مجله علمی کشاورزی (اهواز).

حبیب پور، ب، مصدق، م. س ، محرمی پور، س و فتحی عمادآباد، م. ر. 1387. سمیت طعمه بوراکس نسبت به موریانه Microcerotermes diversus در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانش کشاورزی (تبریز).

Habibpour B., Mosadegh M,.S., Henderson,  G. and  Moharrami pour, S. 2007. Laboratory Evaluation of Two Insect Growth Regulators (IGRs) on Microcerotermes diversus in Southwest Iran. Sociobiology.

 

 

مقاله علمی کامل داوری شده و خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات یا مجلات همایش های علمی معتبر:

چراغی، ا.، حبیب پور،  ب.، مصدق، م. س. و شریفی فرد، م. 1390. بررسی امکان کنترل بیولژیک موریانه خرماMicrocerotermes diversus Silvestri توسط قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae . دومین همایش ملی کنترل آفات، کرمان.

شفیعی علویجه، ا.، حبیب پور، ب.، محرمی پور، س. و راسخ؛ ا. 1390. بررسی اثرات اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis در کنترل موریانه . Microcerotermes diversus دومین همایش ملی کنترل آفات، کرمان.

      شفیعی علویجه، ا.، حبیب پور، ب. و راسخ؛ ا. 1390. ارزیابی آزمایشگاهی روند مرگ و میر و رفتار تونل زنی مریانه زیر زمینی  Microcerotermes diversus به اسانس اکالیپتوس. اولین همایش راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، ایران، اهواز.

حبیب پور، ب. مصدق م س و محرمی پور س. 1387. سمیت تاخیری یک منع کننده سنتز کیتین علیه موریانه Microcerotermes diversus در شرایط آزمایشگاهی. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، همدان.

قائدی، ح.، سلیمان نژادیان، ا.، سراج،ع.ا.، لطیفیان، م. و حبیب پور، ب. 1387. ترجیح میزبانی شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام بومی خرمای خوزستان. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، همدان.

راد، ب.، حبیب پور، ب.، لطیفیان، م. و امید بخش، م. 1387. شناسایی و تعیین مناطق انتشار و درجه اهمیت موریانه های خسارتزای خرما و بررسی نوسانات جمعیتی گونه غالب در استان خوزستان. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، همدان.

اختلاط، م.، حبیب پور، ب.،  کچیلی ف. و مصدق، م.س.  1387. اثر اندازه گروه و ترکیب کاست ها روی بقا و میزان تغذیه موریانه Microcerotermes diversus در شرایط آزمایشگاهی. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، همدان.

خدادادیان، ر.،  حبیب پور، ب. و مصدق، م.س. 1389. اثرات Bora-care و ترکیب  furfural + Bora care روی موریانه Microcerotermes diversus در شرایط آزمایشگاهی . نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، تهران.

اختلاط، م.، حبیب پور، ب.،  کچیلی ف. و مصدق، م.س. 1389. ارزیابی جمعیت جستجوگر و اندازه قلمرو موریانه Microcerotermes diversus با استفاده از روش علامتگذاری- رهاسازی- شکار مجدد  (Mark-Release-Recapture) . نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران.

Fathollahi, Z. and Habibpour, B. 2012. Transfer of Thiamethoxam from Exposed to Non-Exposed Workers of Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae).

1-   چهل وسومین کنفرانس بین المللی حفاظت چوب مالزی کوالالامپور

 

 

مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی

(تا سال 1392)

 

مرتضی امید بخش، م.،  حبیب پور، ب.،  عصاره م.ح. و - سلیمان نژادیان، ا. 1387. ارزیابی صفات مورفولوژیک در تشخیص سربازها در کارگرهای Psammotermes hybostoma (Isoptera:Rhinotermitidae) . مجله پژوهش و سازندگی، ایران (تهران)،80 : 33-36.

اختلاط، م.، حبیب پور، ب.،  کچیلی ف. و مصدق، م.س.  1388. ارزیابی دو رنگ مورد استفاده در روش Mark-Release-Recapture  برای علامتگذاری موریانه Microcerotermes diversus . گیاهپزشکی(مجله علمی کشاورزی)، ایران (اهواز)، جلد32، شماره2، 25-36.

فتح اللهی، ز.، حبیب پور، ب.، محرمی پور، س. و کچیلی، ف. 1390. اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانه Microcerotermes diversus در شرایط آزمایشگاهی. نشریه حفاظت گیاهان مشهد، جلد 25، شماره 1، 73-82

اکبریان فیروزآبادی، ا.، حبیب پور، ب.، گله داری، ح. و شیشه بر، پ. 1390. تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف موریانه Microcerotermes diversus با استفاده از ژن COII . دانش گیاهپزشکی ایران، جلد 42 شماره 2، 274-276.

فتح اللهی، ز.، حبیب پور، ب.، محرمی پور، س. و کچیلی، ف. 1391. اثرات خاک تیمار شده با اسید بوریک روی مرگ و میر، فعالیت های تونل زنی و تغذیه ای موریانه Microcerotermes diversus در شرایط آزمایشگاهی. مجله  گیاهپزشکی، ایران (اهواز)، جلد 35، شماره 2، 27-39.

صالحی بابرصاد، ر.، حبیب پور، ب و مصدق، م.س. 1391. سمیت طعمه ایمیداکلوپرید برای موریانهMicroceroterme diversus (Silvestri) (Isoptera: Termitidae)    در شرایط آزمایشگاهی. نشریه حفاظت گیاهان مشهد، جلد 26 شماره 1، 37-43.

چراغی، ا.، حبیب پور، ب، مصدق، م.س. و مهین پو، و. 1391. تأثیر چوب تیمار شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus . نشریه حفاظت گیاهان مشهد، جلد 26، شماره 2، 209-216.

فتح اللهی، ز.، حبیب پور، ب. و محرمی پور، س. 1391. بررسی اثر و انتقال اسید بوریک در غلظت های مختلف  از موریانه های کارگر تیمار شده  به کارگرهای تیمار نشده Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) . دانش گیاهپزشکی ایران، جلد 43، شماره 1، 63-71.

شفیعی علویجه، ا.، حبیب پور، ب.، محرمی پور، س. و راسخ؛ ا. 1391. بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus . نشریه حفاظت گیاهان مشهد، جلد 26، شماره 4، 408-415.

شفیعی علویجه، ا.، حبیب پور، ب.، محرمی پور، س. و راسخ؛ ا. 1391. سمیت تدخینی و تماسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)   نسبت به موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) . نشریه آفات و بیماری های گیاهی (در نوبت چاپ).

مرجان اختلاط، م.،  حبیب پور، ب. و کچیلی، ف. 1392.  رفتار تخاصمی درون گونه ای موریانه زیرزمینی Microceroterms divers (Isoptera: Termitidae) . نشریه حفاظت گیاهان مشهد (در نوبت چاپ).

 

Habibpour, B. 2010. Laboratory Evaluation of Flurox, a Chitin Synthesis Inhibitor, On the termite Microcerotermes diversus. Journal of Insect Science, 2: 1-8.

 

 

 

HABIBPOUR, B., EKHTELAT, M., KHOCHELLI, F. and MOSSADEGH, M.S. 2010. Foraging

Population and Territory Estimates for Microcerotermes diversus Through Mark-Release-recapture in Ahwaz (Khuzestan,Iran). Journal of Economic Entomology, 103(6): 2112-2117.

 

F.Manzoor, S.M.Akmal Rahim,B.M.Ahmed Shiday, S.Malik, B.Habibpour and J.R.French and F.Jabeeen. 2010. Survey of termites in forests of Punjab:Pakistan. African journal of Environmental Science and Technology, 3(11): 790-796.

 

Habibpour, B., Cheraghi, A. and Mossadegh, M.S. 2011. Evaluation of cellulose substractes treated with Metarhizium anisopliae as a biological control agent against the termite Microcerotermes diversus. Journal of Entomological and Acarological Research, 33 (2): 269-275.

Cheraghi, A., Habibpour, B., Mossadegh, M.S. and Sharififard, M. 2012. Horizontal Transmission of the Entomopathogen Fungus Metarhizium anisopliae in Microcerotermes diversus Groups. Journal of insects, 3: 709-718.

Cheraghi, A., Habibpour, B. and Mossadegh, M.S. 2013. Application of Bait Treated with the Entomopathogenic Fungus Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin for the Control of Microcerotermes diversus Silv . Psyche, p 5.

تعدادی مقاله ی علمی پژوهشی نیز از سال نود و سه چاپ شده و یا زیر چاپ است.