23154

23154


 


 2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی عمومی - دانشگاه جوهر لعل نهرو هندوستان – 1363

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی –خاکشناسی پیدایش و رده بندی خاک - دانشگاه جوهر لعل نهرو هندوستان  – 1365

دکتری  : خاکشناسی ( شیمی خاک) دانشگاه کشاورزی هاریانا هندوستان، اتمام دوره 1374

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد: پیدایش و ره بندی خاکهای ورتی سول

دکتری: موازنه تبادل کاتیونی در خاکهای آهکی و گچی

3. داور مجلات علمی:

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان گرگان

مجله علوم کشاورزی مشهد

مجله علمی کشاورزی و عمران روستایی تهران

مجله علمی کشاورزی ایران

4.  سوابق آموزشی:

1        دوره کارشناسی: شیمی خاک،
2
        شیمی تجزیه کشاورزی         

3        پیدایش و رده بندی خاکها                 

4        رادیو ایزوتو پها در خاکشناسی              

5        زبان تخصصی 
6        کارآموزی تابستانه
7        عملیات کشاورزی  

8        دوره کارشناسی ارشد: کلوئیدهای خاک،
9        زبان تخصصی
10      سمینار (1) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک

  5. سوابق پژوهشی :

5.1 تعداد 2 طر ح تحقیقاتی انجام شده

  5.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد 6 مقاله ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی

3، 5. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

تعداد 6 مقاله چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

6. تعداد پایان نامه ها و راهنمایی پروژه:

تعداد 5 پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده

8. مسؤولیت های اجرایی:

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز - 1367تا 1369

مسؤل ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز - 1376تا 1379