23150

23150 
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:     هادی عامری خواه 
محل و تاریخ تولد:       اهواز  ، 1360 
ملیت:  ایرانی 
زبان:    فارسی         
تلفن:          3364054 - 0611
فاکس:         3360079 - 0611
پست الکترونیک:       hadi.ameri@gmail.com
موقعیت کنونی:         مربی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی

    2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – خاکشناسی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1382

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – خاکشناسی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1384  

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

 3. عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن علوم خاک ایران

4.  سوابق آموزشی:

1        شناسایی و تهیه نقشه خاک                  

2        ارزیابی اراضی

3        ارزیابی محیط زیست                 

4        کیفیت آب                  

5         پیدایش و رده بندی

6        مبانی کامپیوتر      

   5. سوابق پژوهشی :

5.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام

  5.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی26

 3، 5. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )    

تعداد 2 مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی

6. مسؤولیت های اجرایی:

مسؤ ول IT دانشکده کشاورزی