13655

13655


   مسئول: آقای مجید لویمی

   امکانات مرکز رایانه دانشجویان دوره کارشناسی:

   تعداد  22 دستگاه  رایانه.

   تعداد 2 دستگاه چاپگر لیزری ویک دستگاه اسکنر.

   امکانات مرکز رایانه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری:

   4 سایت جدا از هم( ارشد برادران- ارشد خواهران - دکتری برادران و دکتری خواهران )

   تعداد  45 دستگاه  رایانه،

   دارای 2 دستگاه اسکنر و 2 دستگاه چاپگر می باشد.

   این مرکز از ساعت 7/30  تا 16/30 باز است.