14026

14026


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

عکس

مهرانگیز خوشبخت

فوق لیسانس

کارشناس ارشد آزمایشگاه

 

فدعمی

لیسانس

مسئول حسابداری

 

دانش دوست

دیپلم

مسئول دبیرخانه

 

آزاده احمدی

دیپلم

ماشین نویس

 

مجید لویمی

دیپلم

مسئول مرکز کامپیوتر

 

سمیه عبیات

دیپلم

ماشین نویس

 

حسن مطوف

فوق لیسانس

کارشناس آموزش

 

رسول نگراوی

 

خدمتگذار

 

سیدحسین پیشدار  فرادینه

لیسانس

مسئول خدمات آموزشی

 

مریم اکیدی

لیسانس

کارشناس

 

نسرین دوستی

لیسانس

ماشین نویس

 

حسین کاهکش

دیپلم

کارشناس

 

زهره پشم فروش

فوق لیسانس

مدیر داخلی مجله

 

هدا هامونگرد

دیپلم

ماشین نویس

 

صدیقه ولد مومن

دیپلم

کتابدار

 

لیدا قنواتی

لیسانس

کتابدار

 

نبی زینی وند

فوق لیسانس

مسئول کتابخانه

 

ملوک قنادیان پور

دیپلم

کتابدار

 

حمید قنبری

فوق لیسانس

کارشناس آموزش

 

عبدالزهرا حزباوی

دیپلم ناقص 

مسئول دفتر مدیریت

 

صادق محمدی

دیپلم

جمعدار اموال

 

ابراهیم سروشانی     برقکار
جاسم طرفی

نجفی آزیش دیپلم مسئول تأسیسات

صفدر پور ممبینی

 فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه مسئول خدمات

 

محمدعلی نگراوی

دیپلم

تکنسین لوازم آزمایشگاهی

 

محمد رضا دلفیه

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

فرخنده اسکندری

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

سارا راهداریان

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

محمد رضا جهانمردی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

کریم سرخه تمیمی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه


K_sorkhe@yahoo.com

عبدالرضا عامری

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

زهرا لرستانی

دیپلم

منشی گروه

 

رحیم سودانی

سیکل

خدمتگذار

 

صادق طاهری

دیپلم

کارگر مزرعه

 

 خلیل اسدی وفا

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه ومسئول مزارع

 

 زهره امینی

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

 داریوش پورقاسمی

فوق لیسانس

مسئول مزرعه

 

مهین اردلانی

 

منشی گروه

 

عبدالمجید قرینه

 

کارگر مزرعه

 

احمد دلفی سیکل خدمتگزار

مرضیه کاظمی

فوق دیپلم 

منشی گروه

 

علی آزوغ

لیسانس

تکنسین آزمایشگاه

 

مهناز مکفی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

محمد حزبیان

سیکل 

تکنسین آزمایشگاه

 

رحیم لویمی

سیکل 

خدمتگذار

 

بسنجیده

 

منشی گروه

 

مرجان آزمون

لیسانس

کارشناس

Azmoon_1354@yahoo.com

سیدحسن سعیداوی

دیپلم

راننده

 

محمد غانمی

سیکل

خدمات

 

مریم آزوغ

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

حمید علوانی

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

بابک محمودی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

فریبا مخبری

 

منشی گروه

 

صادق بیت جادر

سیکل 

خدمتگذار