13774

13774


              رزومه ( CV ) سید علی موسوی جرف           

 

1- مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : سید علی موسوی جرف

محل و تاریخ تولد : خرمشهر 14/2/1348

شماره شناسنامه و محل صدور : 7 آبادان

وضعیت تأهل : متأهل

تلفن محل کار : 3364051 - 0611

تلفن منزل : 3363138 - 0611

فاکس : 3330079 - 0611

همراه : 09161311311

پست الکترونیک : AliMoosawi_Jorf@scu.ac.ir

وب سایت : http://www.cua.ac.ir/agric/Moosawi-Jorf

 

2- مشخصات شغلی :

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

تاریخ استخدام : 1380

وضعیت استخدامی : رسمی آزمایشی

محل خدمت : گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی

 

3- مشخصات تحصیلی :

کارشناسی : رشته گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، فارغ‌التحصیل 1371.

کارشناسی ارشد : رشته بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، فارغ‌التحصیل 1375.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد :

بررسی گونه‌های فوزاریوم همراه با نخل خرما در استان خوزستان.

An Investigation on Fusarium Species Associated with Date Palm in Khuzestan Province.

دکتری : رشته بیماری‌شناسی گیاهی، گرایش قارچشناسی و بیماریهای گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، فارغ‌التحصیل 1379.

موضوع پایان نامه دکتری :

مطالعه هیستوپاتولوژی گندم آلوده به Tilletia indica و سیتولوژی عامل بیماری.

Histopathological Studies of Wheat Infected by Tilletia indica and Cytology of its Causal Agent.

 

 

4- تجارب تدریس :

در مقطع کارشناسی :

قارچ‌شناسی، بیماری‌های مهم درختان میوه،‌ بیماری‌شناسی گیاهی

در مقطع کارشناسی ارشد :

قارچ‌شناسی تکمیلی، وسایل و روش‌های تحقیق، فیزیولوژی قارچ‌ها

 

5- تجارب کاری :

 

عنوان مسئولیت

ازتاریخ

لغایت

مدیر گروه گیاهپزشکی

17/9/1382

4/10/1384

نماینده گروه در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

17/9/1382

4/10/1384

نماینده تحصیلات تکمیلی گروه در دانشکده کشاورزی

23/2/82

23/2/84

نماینده تحصیلات دوره شبانه دانشکده کشاورزی در دانشگاه

18/6/82

تاکنون

مدیر داخلی مجله علمی کشاورزی

27/7/82

15/2/83

نماینده دانشگاه در شورای تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

24/4/83

تاکنون

مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه

4/10/1384

تاکنون

عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

12/10/1384

تاکنون

 

6- عضویت در انجمن‌های علمی :

عضو انجمن بیماری‌شناسی گیاهی ایران ( IPS ) از سال 1374

 

7- طرح‌های پژوهشی :

بررسی پوسیدگی‌های سنبله‌ی گندم در استان خوزستان: 2- بیماری‌زایی فوزاریوم‌های همراه با سنبله. دانشگاه شهید چمران اهواز، طرح شماره 557، شروع 1384، در حال انجام.

 

ارزیابی خسارت نماتد ریشه برنج، Hirshmanniella oryzae با روش کنترل شیمیایی در منطقه شاوور. دانشگاه شهید چمران اهواز، طرح شماره 524. شروع 1383، خاتمه 1384.

 

بررسی پوسیدگیهای سنبله گندم در استان خوزستان: 1- جداسازی و شناسایی. دانشگاه شهید چمران اهواز، طرح شماره 452. شروع 1382، خاتمه 1384.

 

بررسی بقای میسلیوم تلیوسپورزای   Neovossia indica در دانه‌های آلوده گندم. دانشگاه شهید چمران اهواز، طرح شماره 438. خاتمه 1382.

 

8- راهنمایی پایان‌نامه‌های دانشجویی (کارشناسی ارشد):

 

بیماری‌زایی و مقاومت ارقام گندم به فوزاریوم‌های همراه با سنبله و بررسی گروه‌های سازگاری رویشی Fusarium equiseti . شیوا آفرین، کارشناسی ارشد، در حال انجام.

بررسی پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه‌ی پسته در کرمان. لاله ایلخان. کارشناسی ارشد، در حال انجام.

بررسی بیولوژی زنگ باقلا ( Uromyces vicia-faba ) در استان خوزستان. وحید کشاورز، کارشناسی ارشد، خاتمه شهریور 1385.

شناسایی عوامل قارچی همراه با بیماری سکته مو. اکرم فراشیانی، کارشناسی ارشد، در حال انجام.

بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Ustilago scitaminea  به کمک روشهای مولکولی . مهناز تیمورزاده، کارشناسی ارشد، خاتمه شهریور 1385.

بررسی مقاومت برخی از ارقام به سیاهک نیشکر با استفاده از روشهای کشت بافت و واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز. مهین بانو ایزدی، کارشناسی ارشد، خاتمه شهریور 1385.

بررسی بیماریهای قارچی شاخ و برگ نرگس در بهبهان. حبیبه محمدی، کارشناسی ارشد، خاتمه 1383.

بررسی وضعیت بیماریزایی پی‌تیوم روی گیاهان چغندرقند، گندم و ذرت. طیبه کیانی، کارشناسی ارشد، خاتمه 1383.

 

9- مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویی :

 

جداسازی و شناسایی قارچهای خانواده پی‌تیاسه و تعیین اهمیت آنها در ارتباط با پوسیدگی ریشه چغندرقند در خوزستان. نازنین زمانی‌نور، خاتمه 1383.

بررسی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه باقلا. صدیقه عظیمی، کارشناسی ارشد، خاتمه 1382.

 

10- انتشارات سید علی موسوی جرف

الف- تألیف، ترجمه و جزوه‌ی درسی

ب- خلاصه مقالات در کنگره‌ها و همایشهای علمی داخلی و بین‌المللی

ج- مقاله‌ها در مجلات داخلی و بین‌المللی

 

الف- تألیف، ترجمه و جزوه‌ی درسی

موسوی‌جرف، س. ع. 1384. سیاهک هندی گندم ( تألیف )، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

فرخی‌نژاد، ر.، موسوی‌جرف، س. ع. 1385. جداسازی و ردیابی قارچ‌های خاک ( ترجمه )، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

موسوی‌جرف، س. ع. 1383. قارچ‌شناسی ( جزوه‌ی درسی )، دانشگاه شهید چمران اهواز.

موسوی‌جرف، س. ع. 1385. بیماری‌های مهم درختان میوه (جزوه‌ی درسی)، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

ب- خلاصه مقالات در کنگره‌ها و همایشهای علمی داخلی و بین‌المللی

 

موسوی‌جرف، س. ع.، فرخی نژاد، ر. 1383. بررسی بقای میسلیوم تلیوسپورزای   Neovossia indica در دانه‌های آلوده گندم. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز،11-7 شهریور، تبریز، ایران. 34. pdf_s[1].gif

 

عظیمی، ص.، موسوی‌جرف، س. ع.، و فرخی نژاد، ر. 1383. جداسازی چند گروه آناستوموزی قارچ Rhizoctonia از ریشه و طوقه باقلا در استان خوزستان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2 ، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز،11-7 شهریور، تبریز، ایران. 203. pdf_s[1].gif

 

عظیمی، ص.، فرخی نژاد، ر.، و موسوی‌جرف، س. ع. 1383. بررسی فوزاریومهای همراه ریشه و طوقه باقلا در استان خوزستان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز، 11-7 شهریور، تبریز، ایران. 204. pdf_s[1].gif 

 

محمدی، ح.، میناسیان، و.، و موسوی‌جرف، س. ع. 1383. پیدایش بیماری لکه برگی نرگس ناشی از Stagonospora curtisii. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز،11-7 شهریور، تبریز، ایران. 460. pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع.، فرخی نژاد، ر.، و پورجم، ا . 1381. توسعه       Neovossia indica در سنبله های آلوده گندم. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز،( ضمیمه )، 20-16 شهریور، کرمانشاه، ایران. 60. pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع.، فرخی نژاد، ر.، و پورجم، ا . 1381. بررسی محلهای رخنه Neovossia indica در سنبله‌های گندم بوسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM). خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2 ، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز،(ضمیمه)، 20-16 شهریور، کرمانشاه، ایران. 61. pdf_s[1].gif

 

Moosavi-Jorf, S. A., and Alizadeh, A. 2001. Teliosporogenesis of Tilletia indica. In: Proceeding of the Asian International Mycological Congress , Karaj, Iran, September 17-20, Rostaniha ( Botanical Journal of Iran ) 2( supplement ): 28. pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. 1379. جداسازی میسلیومهای تلیوسپورزا و تولید تلیوسپور Tilletia indica در محیط کشت. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز، 17-14 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. صفحه 16. pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. 1379. اثر عصاره بذر چند رقم حساس و مقاوم گندم بر جوانه‌زنی تلیوسپور Tilletia indica . خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز، 17-14 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. صفحه 15. pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. ، حیاتی، ج.، و بنی هاشمی، ض. 1377. بیماریزایی و هیستوپاتولوژی Fusarium proliferatum و F. solani دو پاتوژن جدید نخل خرما در ایران. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2 ، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز، 5-1 شهریور، کرج، ایران. صفحه 238. pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. ، حیاتی، ج.، و بنی هاشمی، ض. 1377. بررسی گونه‌های فوزاریوم همراه با نخل خرما در استان خوزستان. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، جلد 2 ، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز، 5-1 شهریور، کرج، ایران. صفحه 239. pdf_s[1].gif

 

ج- مقاله‌ها در مجلات داخلی و بین‌المللی

 

عظیمی، ص.، فرخی‌نژاد، ر.، و موسوی‌جرف، س. ع. 1384. ریزوکتونیاهای همراه با ریشه و طوقه باقلا در استان خوزستان. بیماریهای گیاهی ایران، 41: ( پذیرش شده، زیر چاپ ). pdf_s[1].gif

 

عظیمی، ص.، فرخی‌نژاد، ر.، و موسوی‌جرف، س. ع. 1384. شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریوم‌های همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان. مجله علمی کشاورزی، 28: 164-149 (فارسی و چکیده‌ی انگلیسی). pdf_s[1].gif

 

موسوی‌جرف، س. ع. 1382. اولین گزارش از وقوع بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در استان خوزستان. بیماریهای گیاهی ایران، 39: 233-232 (فارسی  و خلاصه‌ی انگلیسی). pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع.، و فرخی نژاد، ر. 1381. هیستوپاتولوژی گندم آلوده به سیاهک هندی. مجله علمی کشاورزی، 25: 71-55 . pdf_s[1].gif

 

علیزاده، ع.، موسوی جرف، س. ع.، و فرخی نژاد، ر. 1380. سیتولوژی   Tilletia indica از جوانه زنی تلیوسپور تا تولید تلیوسپور در شرایط  in vitro و in vivo. بیماریهای گیاهی ایران، 38: 245-233 ( فارسی ) و 76-73 ( خلاصه انگلیسی ). pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. 1379. جداسازی میسلیومهای تلیوسپورزا و تولید تلیوسپور Tilletia indica در محیط کشت. بیماریهای گیاهی ایران، 36: 311-297 ( فارسی ) و 89-85 (خلاصه انگلیسی). pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. 1379. ارزیابی درون شیشه‌ای مقاومت ارقام به سیاهک هندی گندم. علوم کشاورزی مدرس، 1: 92-85 ( فارسی ) و 104-103 ( خلاصه انگلیسی ). pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. ، فرخی نژاد، ر.، و صفائی، ن. 1379. بررسی سیستم ناسازگاری جنسی در جدایه‌های ایرانی Tilletia indica . مجله علمی کشاورزی، 23: 92-83 ( فارسی ) و 8 ( خلاصه انگلیسی ). pdf_s[1].gif

 

علیزاده، ع.، موسوی‌جرف، س. ع.، ملیحی‌پور، ع.، مردوخی، و.، و سعیدی، ع. 1378. برآورد میزان تلیوسپور Tilletia indica در خاک مزارع گندم استان‌های فارس، کرمان و هرمزگان. صفحات : 74-91، در: علیزاده، ع.، و سعیدی، ع. ( مؤلفین )، گزارش پیشرفت پروژه بیماری سیاهک ناقص گندم و امکان کنترل آن در ایران. وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات، 230 ص. pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع.، علیزاده، ع. ، حیاتی، ج.، و بنی هاشمی، ض. 1378. بررسی گونه‌های فوزاریوم همراه با نخل خرما در استان خوزستان. بیماریهای گیاهی ایران، 35: 85-75 ( فارسی ) و 34-32 ( خلاصه انگلیسی ). pdf_s[1].gif

 

علیزاده، ع.، موسوی جرف، س. ع.، و بنی هاشمی، ض. 1378. بیماریزایی، هیستوپاتولوژی و حساسیت چند رقم نخل خرما به سه گونه فوزاریوم. بیماریهای گیاهی ایران، 35: 101-86 ( فارسی ) و 39-35 ( خلاصه انگلیسی ). pdf_s[1].gif

 

موسوی جرف، س. ع. 1378 . اولین گزارش از بیماریزایی Alternaria alternata روی نخل خرما در ایران. علوم کشاورزی مدرس، 1: 118-117. pdf_s[1].gif