گواهی های شرکت در کارگاه های سواد اطلاعاتی

گواهی های شرکت در کارگاه های سواد اطلاعاتی


گواهی های شرکت در کارگاه های سواد اطلاعاتی

  بدین وسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در کارگاه های سواد اطلاعاتی شرکت کرده اند می رساند، گواهی های شرکت در کارگاه ها آماده است و برای تحویل آن می توانند به کتابخانه مراجعه کنند.