کسب رتبه دوم آزمون دکتری توسط دانشجوی رشته حشره شناسی

کسب رتبه دوم آزمون دکتری توسط دانشجوی رشته حشره شناسی


کسب رتبه دوم آزمون دکتری توسط دانشجوی رشته حشره شناسی

  سرکار خانم فاطمه سیف الهی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران موفق شد در آزمون دکتری امسال رتبه دوم رشته خود را کسب کند.
نامبرده پایان نامه خود را در سال 1394 با راهنمایی دکتر اسفندیاری و دکتر مصدق به انجام رسانده است.