کسب رتبه برتر در میان گروه های آموزشی دانشکده

کسب رتبه برتر در میان گروه های آموزشی دانشکده


کسب رتبه برتر در میان گروه های آموزشی دانشکده

   در هفته سرآمدی آموزشی، در میان گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتاتتوانست عنوان گروه برتر را به خود اختصای دهد.