نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی


نام نویسی دانشجویان دوره کارشناسی

    
 در سال تحصیلی جاری (95- 96) تعداد 27 نفر دانشجو در دوره کارشناسی رشته گیاه پزشکی پذیرفته شده اند.