نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

    
 دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی جاری تحصیلی (96- 95)، تعداد 125 نفر دانشجو در دوره های تحصیلا ت تکمیلی، شامل 18 نفر گروه باغبانی، 28 نفر خاک شناسی، 26 نفر زراعت و اصلاح نباتات، 32 نفر مهندسی بیوسیستم، و 21 نفر گیاه پزشکی پذیرفته است.