نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

   در  سال تحصیلی (96 - 95) در مقطع  ارشد تعداد 6 نفر در رشته بیماری شناسی و 9 نفر در رشته حشره شناسی؛ و در مقطع دکتری 6 نفر در رشته حشره شناسی نام نویسی کرده اند.