نام نویسی داشجویان دوره کارشناسی

نام نویسی داشجویان دوره کارشناسی


نام نویسی داشجویان دوره کارشناسی

    در سال تحصیلی جاری تعداد 29 نفر دانشجو در دوره کارشناسی رشته خاک شناسی پذیرفته شده است.