معرفی مدیر گروه جدید گروه زراعت و اصلاح نباتات

معرفی مدیر گروه جدید گروه زراعت و اصلاح نباتات


معرفی مدیر گروه جدید گروه زراعت و اصلاح نباتات

  دکتر افراسیاب راهنما به عنوان مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات منصوب شد.