دفاع از پایان نامه آقای سید بشیر فاضلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات

دفاع از پایان نامه آقای سید بشیر فاضلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات


دفاع از پایان نامه آقای سید بشیر فاضلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات

  

موضوع: « اثرتنش غرغابی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانه در دورقم ماش ( vigna radiate. W ) »

استاد راهنما: آقای دکتر راهنما                                    

تاریخ برگزاری:   96/6/28    ساعت