جلسه دفاع خانم مهندس ساناز جهانگیری دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

جلسه دفاع خانم مهندس ساناز جهانگیری دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات


جلسه دفاع خانم مهندس ساناز جهانگیری دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

    جلسه دفاع خانم مهندس ساناز جهانگیری دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات به شماره دانشجویی 9336706 به راهنمایی آقای دکتر حمید رجبی معماری و آقای دکتر داریوش نباتی احمدی و مشاوره آقای دکتر رعایایی اردکانی تحت عنوان « مطالعه ی توانایی اسپیرولیناپلاتنسیس در زیست پالایی برای جذب زیستی فلز سنگین کبالت و مطالعه ی ژنتیکی ژن های جذب کننده فلزات سنگین » در روز سه شنبه مورخ 14/10/95 ساعت  14 با داوری جناب آقای دکتر فاتح و سرکار خانم دکتر نژاد صادقی صورت می پذیرد.