جلسه دفاع خانم مهندس الهه تقیان دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

جلسه دفاع خانم مهندس الهه تقیان دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات


جلسه دفاع خانم مهندس الهه تقیان دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

  

 جلسه دفاع خانم مهندس الهه تقیان دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات به شماره دانشجویی 9336706 به راهنمایی آقای دکتر نباتی احمدی و آقای دکتر حمید رجبی معماری و مشاورت آقای دکتر رعایایی اردکانی تحت عنوان « ارزیابی میزان جذب زیستی فلز سنگین منگنز توسط اسپیرولینا پلاتنسیس از پساب های صنعتی و مطالعه ژنتیکی ژنهای جذب کننده فلزات سنگین » در روز سه شنبه مورخ 14/10/95 ساعت 10 صبح با داوری سرکار خانم دکتر فاطمه ناصرنخعی و آقای دکتر کریم سرخه برگزار می شود.