جلسه دفاع خانم خمدی

جلسه دفاع خانم خمدی


جلسه دفاع خانم خمدی

    

جلسه دفاع خانم مهندس فاطمه خمدی دانشجوی دکتری زراعت تحت عنوان « اثر تناوب زراعی و مدیریت بقایای زراعت پیش کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گندم با توجه به روش تغذیه » به راهنمایی آقایان دکتر موسی مسگرباشی و دکتر پیمان حسیبی و مشاوره خانمها دکتر نعیمه عنایت ضمیر و دکتر معصومه فرزانه در روز چهارشنبه مورخ 8/10/95 ساعت 10 صبح انجام می گیرد.