برگزاری سمینار توسط فرزانه دهدار

برگزاری سمینار توسط فرزانه دهدار


برگزاری سمینار توسط فرزانه دهدار

   خانم فرزانه دهدار دانشجوی ارشد بیماری های گیاهی روز یک شنبه 21 / 9 /95 ساعت 10 صبح سمینار با موضوع «زیست پالایی» برگزار خواهند کرد.