برگزاری جلسه کارگروه فضای سبز در سالن سمینار دانشکده

برگزاری جلسه کارگروه فضای سبز در سالن سمینار دانشکده


برگزاری جلسه کارگروه فضای سبز در سالن سمینار دانشکده

 
فضای سبز ریه های تنفس هر منطقه به شمار می آید. با توجه به سابقه دیرین دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و وجود متخصصان مرتبط با فضای سبز در این دانشکده، ایجاد کارگروهی در جهت بهبود و حفظ گیاهان موجود در فضای سبز ضروری بنظر می رسد. بدین منظورجهت بهره گیری از تجربیات علمی و اجرایی متخصصان علوم باغبانی، گیاهپزشکی، علوم خاک، علوم آب، بیوسیستم و مدیریت علف های هرز  این کار گروه، در روز یکشنیه مورخ 1400/9/7 تشکیل شد. در دومین نشست این کارگروه فضای سبز ، اولویت هایی که در دستور کار قرار گرفتند شامل موارد زیر می باشند:
۱- شخم سطحی جهت هوادهی در بعضی مناطق، ایجاد تشتک و کوددهی به صورت چالکود در پای درختان موجود در فضای سبز .
۲- حفظ و نگهداری درختان کمیاب و ارزشمند مانند درختان انجیر بنگالی و معابد مبتلا به قارچ ناتراسیا با هرس مناسب و آغشته کردن بخش های آسیب دیده با قارچ کش. 
۳- مدیریت آبیاری و مبارزه با علف های هرز گیاهان فضای سبز ۴-خرید نهاده های مرتبط با فضای سبز 
۵- تولید کمپوست از بقایای برگ های درختان و چمن های موجود در فضای سبز