برگزاری جلسه دفاع

برگزاری جلسه دفاع


برگزاری جلسه دفاع

    

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهندس شهناز طریفی دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی تحت عنوان « مطالعه اکولوژیکی کشت مخلوط جو و شنبلیله تحت تأثیر کود نیتروژن در اهواز » به راهنمایی آقای دکتر اسفندیار فاتح و مشاورت آقای دکتر امیر آینه بند در تاریخ 95/11/5  روز دوشنبه  رأس ساعت 12 برگزار می گردد.