برگزاری جلسه دفاع

برگزاری جلسه دفاع


برگزاری جلسه دفاع

    

دفاع از پایان نامه خانم مهندس سحر روحیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح، تحت عنوان « ارزیابی ژنومی خانواده فاکتور رونوشت برداری Dof در جو و مقایسه روابط خویشاوندی آن با گیاه مدل آرابیدو پسیس و برنج » به راهنمایی آقایان دکتر داریوش نباتی احمدی و دکتر کریم سرخه در تاریخ 95/11/3 روز یکشنبه رأس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.