برگزاری جلسه دفاع دکتری شهرام فلامرزی

برگزاری جلسه دفاع دکتری شهرام فلامرزی


برگزاری جلسه دفاع دکتری شهرام فلامرزی

     جلسه دفاع دانشجوی دوره دکتری حشره شناسی آقای شهرام فلامرزی روز سه شنبه مورخ 95/9/16 ساعت 10 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: 
دکتر بهزاد حبیب پور
عنوان پایان نامه:
 بررسی فونستیک زنبورهای (megachilidae (hymenoptera و مطالعه ریخت سنجی هندسی بال در جنس megachile spp با تأکید بر تحلیل مؤلفه های اصلی در جنوب استان فارس