برگزاری جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد


برگزاری جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد

   دانشجوی کارشناسی ­ارشد خاکشناسی-گرایش فیزیک و حفاظت خاک، خانم ساره شفیعی­ فر روز دوشنبه 95/04/14 ساعت 12 از پایان­نامه با عنوان " شبیه سازی آبشویی و پیش بینی روند شوری و سدیم زدایی از خاک شور و سدیمی با استفاده از مدل­های تجربی، ریاضی و برنامهHYDRUS-1D " دفاع خواهند کرد. این پایان­ نامه با راهنمایی آقای دکتر احمد فرخیان فیروزی و مشاوره آقای دکتر عطاالله خادم­ الرسول انجام شده است.