برگزاری جلسه دفاع خانم سیده اکرم احمدپور

برگزاری جلسه دفاع خانم سیده اکرم احمدپور


برگزاری جلسه دفاع خانم سیده اکرم احمدپور

   جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم سیده اکرم احمدپور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی، با عنوان «ردیابی و شناسایی بیمارگرهای قارچی عامل مرگ سرشاخه و شانکردودی درختان در استان خوزستان» در تاریخ 95/12/4 سر ساعت 10-8 برگزار خواهد شد.