برگزاری جلسه دفاع آقای محمد عظیمی

برگزاری جلسه دفاع آقای محمد عظیمی


برگزاری جلسه دفاع آقای محمد عظیمی

    جلسه دفاع آقای محمد عظیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی، با عنوان ردیابی و شناسایی چند بیماری فیتوپلاسمایی از گیاهان زینتی و زراعی در استان خوزستان،  در تاریخ 95/12/4 سر ساعت 12 -10 برگزار خواهد شد.