برگزاری جلسه دفاع

برگزاری جلسه دفاع


برگزاری جلسه دفاع

    

 جلسه دفاع پایان نامه خانم مهندس هاجر عبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات، تحت عنوان « غربال شناسی ژن های اختصاصی دانه برنج با استفاده از روش بیان افتراقی ژن  تجزیه و تحلیل ریز آرایه و RNA – scq » به راهنمایی آقایان دکتر داریوش نباتی احمدی و دکتر کریم سرخه در تاریخ 95/11/4  روز دوشنبه رأس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.