برگزاری آزمون مصاحبه دکتری

برگزاری آزمون مصاحبه دکتری


برگزاری آزمون مصاحبه دکتری

باطلاع می رساند روز سه شنبه مورخ 8/4/95 ساعت 10 صبح قرار است از داوطلبان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری
 
حشره شناسی سال تحصیلی 96-95 از طریق دفتر استعدادهای درخشان ،در گروه گیاهپزشکی آزمون مصاحبه بعمل آید.