برگزاری آزمون جامع دکتری

برگزاری آزمون جامع دکتری


برگزاری آزمون جامع دکتری

   آزمون جامع دکتری کتبی روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 و آزمون شفاهی روز چهارشنبه 95/9/17 در گروه گیاه پزشکی برگزار خواهد شد.