اطلاعیه های دفاعیه دانشجویان دکتری

اطلاعیه های دفاعیه دانشجویان دکتری


اطلاعیه های دفاعیه دانشجویان دکتری

  

اطلاعیه های دفاعیه دانشجویان دکتری

1 - جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهندس علی ماهرخ دانشجوی دکتری زراعت به راهنمایی آقایان دکتر نبی پور و دکتر روشنفکر
 تحت عنوان :
« ارزیابی فیزیولوژیکی اثر هورمونهای اکسین و سیتوکنیین بر تغییرات عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی » طرح گردید و ضمن تعیین آقایان دکتر مسکرباشی و دکتر راهنما به عنوان داوران داخلی و آقایان دکتر فرزاد شریف زاده و دکتر یحیی امام به عنوان داوران خارجی، با دفاع ایشان در تاریخ 15/4/95 روز سه شنبه موافقت شد.

اطلاعیه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

2 -  جلسه دفاعیه خانم بهاره حسینعلی پور دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت با راهنمایی جناب آقای دکتر راهنما و مشاوره جناب آقای دکتر احمد فرخیان فیروزی تحت عنوان :  « بررسی پاسخ های رشدی ریشه گندم در شرایط تنش خشکی »  برای آمادگی دفاع از پایان نامه طرح شد و با دفاع ایشان در روز چهارشنبه مورخ 24/6/95 ساعت 10 صبح با داوری سرکار خانم دکتر معصومه فرزانه و آقایان دکتر پیمان حسیبی و دکتر داریوش نباتی احمدی موافقت شد.