ارائه سخنرانی تحت عنوان « علف هرز سنبل آبی تهدیدی برای آبگیرهای خوزستان » توسط دکتر فیلی زاده

ارائه سخنرانی تحت عنوان « علف هرز سنبل آبی تهدیدی برای آبگیرهای خوزستان » توسط دکتر فیلی زاده


ارائه سخنرانی تحت عنوان « علف هرز سنبل آبی تهدیدی برای آبگیرهای خوزستان » توسط دکتر فیلی زاده

    سخنرانی درون دانشگاهی در هفته پژوهش تحت عنوان « علف هرز سنبل آبی تهدیدی برای آبگیرهای خوزستان » توسط جناب آقای دکتر یوسف فیلی زاده در روز یکشنبه مورخ  95/9/21 ساعت 12/30 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار شد.