اعضای هیات علمی

معصومه ضیائی

معصومه ضیائی

معصومه ضیائی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اصغر بابامیرساطحی بررسی اثر حشره کشی نانو سیلیکای بارگذاری شده با حشره کش کلروپایریفوس روی حشرات بالغ سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica و شپشه آرد، Tribolium confusum کارشناسی ارشد 1395/11/05
سولماز بهنام اسکویی مقایسه سمیت حشره کش های پروتئوس، پایری پروکسی فن و اسپیروتترامات در کنترل مراحل مختلف زیستی سفید بالک Neomaskellia andropogonis در دو رقم نیشکر کارشناسی ارشد 1396/11/25
نجمه دلگرم بررسی اثر حشره کشی فرمولاسیون های مختلف خاک دیاتومه روی دو گونه آفت محصولات انباری کارشناسی ارشد 1397/12/06
بسنه ساعد تهیه نانوسیلیکا از خاکستر باگاس نیشکر و کاربرد آن به عنوان حامل خاک دیاتومه علیه دو گونه آفات حشره ای محصولات انباری کارشناسی ارشد
زهرا سعیدی کارایی حشره کشهای سیوانتو و ابرون اسپید روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett کارشناسی ارشد 1397/08/01
پگاه کوه زادمحمدی ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی حشره کش های دلتامترین، دینوتفوران و اسپیرومسیفن روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett کارشناسی ارشد 1396/11/18