پیشنهاد پروپوزال آقای وحید جهانگیری بسطامی

پیشنهاد پروپوزال آقای وحید جهانگیری بسطامی

   

پیشنهاد پروپوزال آقای وحید جهانگیری بسطامی دانشجوی ارشد مکانیزاسیون گرایش انرژی تحت عنوان « بررسیی  تآخیر تغییرات دما، زمان ماند هیدرولیکی و PH بر میزان تولید گار در فرآیند هضم بی هوازی پسماند   تقطیر نیشکر» به راهنمایی  مشترک آقایان دکتر غدیریانفر و دکتر  شیخ داودی  مورد تصویب قرار گرفت.