نام نویسی داشجویان دوره کارشناسی

نام نویسی داشجویان دوره کارشناسی

    در سال تحصیلی جاری تعداد 29 نفر دانشجو در دوره کارشناسی رشته خاک شناسی پذیرفته شده است.