قدردانی از تلاش های گروه زراعت به ویژه مدیرگروه

قدردانی از تلاش های گروه زراعت به ویژه مدیرگروه

   در جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی مورخ 18 / 2 / 96 از تلاش های گروه زراعت و اصلاح و نباتات به ویژه آقای دکتر حسیبی مدیر محترم گروه که باعث شدند این گروه افتخار گروه برتر دانشکده را به خود اختصاص دهند تشکر و قدردانی به عمل آمد.