قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

 

"قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز"

دانشجویان شهریه پرداز می بایست برای ثبت نهایی انتخاب واحد، مبلغ شهریه ثابت و متغیر واحدهای اخذ شده را پرداخت نمایند.

(مهلت پرداخت شهریه تا 6 ساعت از انتخاب واحد می باشد.)