سرفصل دوره‌های رشته‌های علوم و مهندسی خاک:

سرفصل دوره‌های رشته‌های علوم و مهندسی خاک:


        الف- سرفصل رشته ها و گرایش های کارشناسی شامل:

مهندسی کشاورزی با گرایش محیط زیست

مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش علوم و مهندسی خاک

 ب- سر فصل گرایش های کارشناسی ارشد شامل:

    مدیریت و منابع خاک

   مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 

ج – سرفصل گرایش‌های دوره دکتری شامل:

   شیمی و حاصلخیزی خاک

   پیدایش و رده بندی خاک

   فیزیک و حفاظت خاک
   بیولوژی و تکنولوژی خاک