نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته ها و گرایش های گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  

رشته ها و گرایش های گروه:

الف – کارشناسی: مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

ب – کارشناسی ارشد (رشته و گرایش):  اگروتکنولوژی (فیزیولوژی گیاهان زراعی) – ژنتیک و بهنژادی گیاهی – اگرواکولوژی

ج –  دکترای تخصصی (رشته و گرایش): اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

 سرفصل درس ها

چک لیست آموزشی