رشته ها و گرایش های گروه علوم و مهندسی خاک:

        الف- رشته ها و گرایش های کارشناسی ( تعداد دانشجویان حال حاضر 125 نفر):

مهندسی کشاورزی با گرایش محیط زیست

مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش علوم و مهندسی خاک

       ب- گرایش های کارشناسی ارشد( تعداد دانشجویان حال حاضر 46 نفر):

فیزیک و حفاظت خاک

شیمی و حاصلخیزی خاک

پیدایش ، رده بندی  و ارزیابی خاکها

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

ج – گرایش دکتری ( تعداد دانشجویان حال حاضر 27 نفر)

شیمی و حاصلخیزی خاک

پیدایش و رده بندی خاک

فیزیک و حفاظت خاک
بیولوژی و تکنولوژی خاک

بنا بر مصوبات وزارت علوم و فناوری نام گرایش ها و تعداد آنها برای ورودی های 1395 به بعد تغییر خواهد کرد.
سرفصل درس ها