دفاع از پایان نامه آقای پویان معتمد دزفولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی

دفاع از پایان نامه آقای پویان معتمد دزفولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش انرژی

  

موضوع: « طراحی ، شبیه سازی و ارایه نقشه ساخت ماشین مخصوص تردد د رحضچه تبخیر ویناس شرکت خمیر مایه و الکل رازی »

استاد راهنما: آقای دکتر سجادیه                                تاریخ برگزاری: 96/7/5       ساعت 10