دفاع از پایان نامه آقای نصرت اله حیدر پور دانشجوی مقطع دکتری رشته مکانیزاسیون

دفاع از پایان نامه آقای نصرت اله حیدر پور دانشجوی مقطع دکتری رشته مکانیزاسیون

    عنوان:

« امکان سنجی توسعه پایدار سیستم کشاورزی حفاظتی در حوضه مارون استان خوزستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS ) و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره »

اساتید راهنما: آقایان دکتر هوشنگ بهرامی و دکتر منصوری                 استاد مشاور : آقای دکتر حجتی
تاریخ برگزاری: 4 / 7 /96