دفاع از پایان نامه آقای حسین وکیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش

دفاع از پایان نامه آقای حسین وکیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش

    

موضوع: « تعیین مناسب‌ترین نوع ساختمان مرغ داری از نظر مصرف بهینه انرژی در استان خوزستان »

اساتید راهنما: آقای دکترکیانی ده کیانی                                 

تاریخ برگزاری: 96/7/11    ساعت