خرید کتاب از نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی در هفته پژوهش

خرید کتاب از نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی در هفته پژوهش

   در نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش ، از محل بودجه یک و نیم میلیون تومانی اختصاصی به کتابخانه کشاورزی، با مشورت و هم فکری نمایندگان گروه های آموزشی، شُمار بیش از 90 جلد کتاب، برای گرایش ها مختلف رشته های کشاورزی، خریداری گردید.