خرید بیش از 90 جلد کتاب از نمایشگاه هفته پژوهش

خرید بیش از 90 جلد کتاب از نمایشگاه هفته پژوهش

    در نمایشگاه کتاب کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش ، از محل بودجه یک و نیم میلیون تومانی اختصاصی به کتابخانه کشاورزی، با مشورت و هم فکری نمایندگان گروه های آموزشی، شُمار بیش از 90 جلد کتاب فارسی، برای گرایش ها مختلف رشته های کشاورزی، خریداری گردید.