تاریخ دفاع از رساله دکتری

تاریخ دفاع از رساله دکتری

    

تاریخ دفاع از رساله دکتری آقای شهرام کیانی دانشجوی رشته مکانیزاسیون به شماره دانشجویی 8911501  با عنوان « تحلیل فنی و اقتصادی  چهار روش ذخیره سازی  انرژی خورشیدی در گلخانه با توجه به پاره ای ملاحضات زیست محیطی » 

اساتید راهنما :  آقایان دکتر بهرامی و دکتر الماسی

استاد مشاور : آقای دکتر محمد جواد شیخ داودی

اساتید داورداخلی : آقایان دکتر خراسانی فردوانی و دکتر غدیریان فر

اساتید داور خارجی  : آقایان دکتر محمد امین آسودار (دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین)و دکتر سعید محتسبی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) و دکتر سیدمهدی نصیری( دانشگاه شیراز)

زمان دفاع : روز چهارشنبه مورخ 31/6/95 ساعت 14 تا 16