برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد دوره کارشناسی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان تازه وارد دوره کارشناسی