برگزاری جلسه دفاع دکتری فرزاد پاکارپور

برگزاری جلسه دفاع دکتری فرزاد پاکارپور

    
   جلسه دفاع دانشجوی دوره دکتری حشره شناسی آقای فرزاد پاکارپور راینی روز چهارشنبه مورخ 95/9/3 ساعت 10 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده برگزار خواهد شد.
عنوان پایان نامه: بررسی زنجرک های خانواده cicadellidae در خوزستان و مطالعه تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف Neolaliturus tenellus در خوزستان و کرمان