برگزاری جلسه دفاع دکتری شهرام فلامرزی

برگزاری جلسه دفاع دکتری شهرام فلامرزی

     جلسه دفاع دانشجوی دوره دکتری حشره شناسی آقای شهرام فلامرزی روز سه شنبه مورخ 95/9/16 ساعت 10 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.
استاد راهنما: 
دکتر بهزاد حبیب پور
عنوان پایان نامه:
 بررسی فونستیک زنبورهای (megachilidae (hymenoptera و مطالعه ریخت سنجی هندسی بال در جنس megachile spp با تأکید بر تحلیل مؤلفه های اصلی در جنوب استان فارس